Устойчиво развитие


Устойчивото развитие е в основата на просперитета на цялото човечество. Опазването и подобряването на околната среда, едновременно с постигане на икономическо развитие и повишаване на жизнения стандарт е предизвикателство за съвременното общество. Ферма "Версол" е изправена пред същото предизвикателство – постигане на устойчив модел на осъзнато земеделие. Нашият пилотен проект на съвременна ферма има няколко основни цели:

  • енергийна независимост
  • пестене на природни ресурси
  • опазване на околната среда
  • внедряване на иновативни технологии
  • опазване и повишаване на почвената жизнена активност във всичките й форми
  • положителен социално – икономически ефект
  • улесняване на достъпа до Жива храна
  • подобряване на условията на труд

Всички тези трудни задачи обединихме под името Модернизация на биологично земеделско стопанство "Версол".

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: