Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

по

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

I. Информация за контакт с възложителя:
   
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на
  възложителя – физическо лице, седалище и единен
  идентификационен номер на юридическото лице:

Версол ЕООД, с. Лик ул. Вежен 1, общ. Мездра, ЕИК: 201486750

2. Пълен пощенски адрес:

с. Лик, ул. Вежен 1, общ. Мездра, обл. Враца

3. Телефон, факс и e-mail:

0886 66 54 54, versol_eood@abv.bg

4. Лице за контакти:

Мирослав Пешовски

   
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
   
1. Резюме на предложението:

 

Модернизация на биологичното земеделско стопанство Версол етап 2

Инвестиционното предложение включва няколко подобекта, обезпечаващи работата на фермата:

 

  1. Подобект 1  – Оранжерии за зеленчукопроизводство и подправки

I  тип около 2000м2

Тунелни парници с метална рамкова конструкция и полиетиленово покритие 200 микрона.

Разположени в близост до обслужващата сграда.

Ширина 8м и дължина кратна на стъпката на модулната конструкция (2.50m)

Рамката е изработена от поцинкована тръба ф60мм. Състои се от вертикални стойки и ферма. За осигуряване на устойчивост се предвиждат подкоси и противоветрови връзки. Фундаментите са единични, стоманобетонни с минимални размери ф50см / дълбочина 80см. Конструкцията е готово заводско изделие и се сглобява на място с помощта на болтове и самонарезни винтовеПроветрители на всяко междуосие по дължина на билото с ел. задвижване.

За всеки парник се предвиждат следните инсталации:

–          За зеленчуци като домати, краставици и пипер се предвижда прилагане на WaterBoxx технология за оползотворяване на атмосферната влага чрез конденз и намаляване на поливната норма с до 80%.

–          Капково напояване.

–          Замъглителна инсталация.

–          Термоекрани (полимерно платно за засенчване на парника с ел. задвижване).

–          Отопление през преходните сезони. Отоплението е с котел на твърдо гориво.

–          Предвиждат се осови вентилатори за осигуряване на циркулация на въздуха по дължина на тунела

 

II тип около 1600м2

Тунелни парници с метална рамкова конструкция и полиетиленово покритие.

Ширина 7м и дължина кратна на стъпката на модулната конструкция (2.50m)

Рамката е изработена от поцинкована тръба ф60мм. Състои се от вертикални стойки и ферма. За осигуряване на устойчивост се предвиждат подкоси и противоветрови връзки. Фундаментите са единични, стоманобетонни с минимални размери ф50см / дълбочина 80см. Конструкцията е готово

 

заводско изделие и се сглобява на място с помощта на болтове и самонарезни винтове..

Проветрители на всяко междуосие по дължина на билото с ел. задвижване.

–          Капково напояване.

–          Замъглителна инсталация.

–          Без отопление.

 

подпорни стени за терасиране на терена

Теренът ще бъде моделиран с подпорни стени с малка височина  с оглед подравняване на площадки за парниците (съгласно максимално допустимите наклони, предписани от доставчика на конструкциите), както и оформяне на обслужващи пътища за движение на леки селскостопански машини и транспортна техника

 

Парниците ще се разположат на отделни групи съобразно терасирането на терена. Терасирането ще става с откоси  или подпорни стоманобетонни стени. Зоната между успоредните парници ще се оформи като канавка, с чиято помощ ще се събира дъждовната вода от покривите и с моторни помпи ще се изпраща към основния резервоар, след което тази вода ще се използва за поливане. Вода за поливни нужди ще се използва и от 3 броя сглобяеми резервоари с канал за събиране на дъждовна вода, находящ се в съседния имот 012736, за които има издадено решение № ВР – 8 – ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТАКАВА и че НЯМА ВЕРОЯТНОСТ да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони за същия имот предмет на настоящото ИП – 012993, м. „Койкина бара”, землището на с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца, за които има и влязло в сила разрешение за строеж № 33 от 03.06.15, издадено от общ. Мездра, чиято реализация предстои в рамките на предстоящата календарна година.

 

  1. Подобект 2 – Обслужваща сграда около 600м2

Метална скелетна конструкция, фасади и покрив от сандвич панели.

Едноетажна с частично второ ниво с едноскатен покрив.

По цялата дължина на северната фасада е предвидена козирка, която покрива товарна рампа. Рампата ще се използва и за временна площадка за първоначално сортиране на продукцията както и като временен склад за амбалаж.

За осигуряване на нуждите от ел. енергия  на сградата и оранжериите ще се монтират 30kW фотоволтаични панели върху част от покрива на обслужващата сграда.

За осигуряване на нуждите от топла вода ще се монтират 150 броя вакуумно – тръбни слънчеви термо колектора с 10 бр. вакуумни тръби всеки. Вакуумно – тръбните термо колектори ще подпомагат отоплението на обслужващата сграда както и първично затопляне до 25°С  на 1бр.  вътрешен (200м3) резервоар за поливни нужди. Термо колекторите ще бъдат монтирани на останалата част от покрива и на южната фасада на обслужващата сграда.

За осигуряване на нуждите от санитарна вода се предвижда изграждане на връзка със съществуващ водопровод до границата на имот 012993, за което има изходни данни за проектиране от ВиК Враца ООД в заявление №110 от 27.10.2015

 

Предвиждат се: работно помещение за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци, склад за готова продукция, склад за амбалаж, битово помещение за персонала, съблекални, санитарни възли, канцелария, помещение за резервоар за вода за поливната система с циркулационни помпи, акумулаторно помещение за фотоволтаиците

 

Сградата съдържа необходимите битови и санитарни помещения за 10бр. работници, работни помещения за сортиране и складиране на зеленчуците, както и технически помещения. Работните и технически помещения ще са неотопляеми. За битовото помещение и канцеларията ще се използва термопомпа, подпомагана от котел на твърдо гориво. Сградата и съоръженията ще имат автономно захранване с ел. енергия от фотоволтаици.

 

битови помещения:

съблекалня с душове (мъже, жени)

санитарни възли (мъже, жени)

битово помещение и канцелария на второ ниво

 

работни помещения:

опаковъчна линия

склад амбалаж

 

склад готова продукция с осигурена вентилация

покрита товарна рампа

 

технически помещения:

помещение за метален резервоар около 200м3 и циркулационни помпи

помещение за акумулатори за фотоволтаиците

 

изгребна яма

обслужва битовите помещения

 

резервоар за вода

Сглобяем, надземен, метален, 200м3, разположен в помещение на сградата, предназначен за вода затоплена до 25°С

 

 

  1. Подобект 3 – Външен резервоар за вода 200м3

Предвижда се изграждането на 1 бр. външен сглобяем резервоар за вода с обем 200м3

 

  1. Подобект 4 – Ограда

Предвижда се поставяне на ажурна ограда от оградна мрежа с метални колове по външните граници на имота за защита от  диви и домашни животни както и с цел защита от кражби.

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното
  Предложение:

– С модернизацията на биологично земеделско стопанство Версол Етап 2 се предвижда изграждането на оранжерии за зеленчукопроизводство, обслужваща сграда и резервоари за вода Оранжерийното производство на биологични плодове и зеленчуци ще повиши няколко пъти производствения капацитет на фермата. От друга страна ще се удължи и сезона на производство с поне 2 месеца на всяка една култура. Ще се предлагат плодове и зеленчуци с изключително висока енергийно – информационна стойност целогодишно, без прекратяване на производството. Тъй като във биологичното производство механизацията  на производствения процес не надвишава 20%, а дейности като садене, прекопаване, плевене, пръскане и др. се извършват на ръка се предвижда създаването 5 нови работни места целогодишно. През пролетта, лятото и есента те ще се покачат  до 10. Това ще доведе до трайно увеличаване на заетостта в селото, където безработицата надвишава няколко пъти средната безработица за страната.  Покачване на стандарта на живот в селото от една страна, а от друга биологичното производство е предпоставка за увеличаване на  социални – икономическия ефект от възстановяване на отдавна изгубените практики  на природното земеделие и връщането на българина към земята и природата

 

Заключение. С оглед на гореизложеното: Право на достъп на българския гражданин до екологично чиста, биологично отгледана храна и иновативния екологичен подход за пестене на природни ресурси при използване на дъждовна вода смятаме, че има необходимост от реализирането на това инвестиционно намерение.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
  Модернизация на биологично земеделско стопанство Версол – етап 2 е продължение на проект „Модернизация на биологично земеделско стопанство Версол”, за който има издадено решение № ВР – 8 – ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТАКАВА и че НЯМА ВЕРОЯТНОСТ да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони за същия имот предмет на настоящото ИП – 012993, м. „Койкина бара”, землището на с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца.  За същия  проект има и влязло в сила разрешение за строеж № 33 от 03.06.15, издадено от общ. Мездра, чието изграждане предстои в рамките на 1 календарна година

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

С оглед на пестенето на природни ресурси – вода, събирането на дъждовна вода и иновативната технология при разходването й при производство на биологични плодове и зеленчуци, всяка друга алтернатива има значително по – големи рискове при опазването на околната среда

5. Местоположение на площадката, включително
  необходима площ за временни дейности по време на строителството:
  Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на имот 012993 в землището на село Лик, общ.Мездра, обл. Враца. Имотът е с площ – 29,973 дка, с начин на трайно ползване  – посевна площ. Имотът е собственост на Версол ЕООД. Имотът е незастроен и се използва за земеделско поизводство. Не се предвижда временно строителство.

Имотът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се очаква трансгранично въздействие.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:
   

Инвестиционното намерение включва изграждането на ~3600m2 тунелни оранжерии (тип парник) за почвено отглеждане на зеленчуци. Част от парниците ще бъдат отопляеми за удължаване на активния сезон и по-ранно производство на готова продукция. За всички парници ще се прилага капково напояване. Проектното биологично производство на годишна база включва: 10 000 бр. купички с едногодишни и многогодишни подправки с цел продажба в прясно състояние (босилек, мащерка, риган, естрагон, магданоз), 8 т. домати, 5 т. ктаставици, 3 т. пипер, 1 т. моркови и репички, 1 т. червено цвекло и пащърнак, 10 т. зеленолистни (няколко вида маруля, рукула, алабаш, мизуна, спанак, къдрава цикория), 2 т. зеле

Към оранжериите е предвидена обслужваща сграда, в която се разполагат технически, работни и битови помещения. Биологичното производство предполага минимално използване на механизация и широко приложение на ръчен труд за садене, прекопаване, плевене, прибиране и кондициониране на реколтата. Целогодишно оранжериите ще изискват 5 души постоянен персонал. Поради сезонноста на зеленчукопроизводството през пиковите месеци се предвижда работниците да достигат 10 броя.

 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
  Имотът граничи със съществуващ общински полски път. Не се предвижда изграждането на други временни или постоянни пътища.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:
  Предвиждат се строително монтажни работи по изграждане на сграда със сглобяема стоманена конструкция, масивни стоманобетонни подпорни стени и изгребна яма, поставяне на сглобяеми парници (леки тръбни конструкции с полиетиленово покритие) и сглобяем резервоар за вода, монтаж на ограда от мрежа по границите на имота. След приключване на строително-монтажните работи имотът ще се запази сегашното си предназначение, а именно производство на плодове и зеленчуци.
9. Предлагани методи за строителство:

Строителството включва:

–          изкопни работи

–          бетонови работи за за изграждане на монолитни стоманобетонни фундаменти, подпорни стени и изгребна яма.

–          вертикална планировка за терасиране на имота и оформяне на обслужващ път между отделните подобекти

–          монтажни работи за изграждане на леки тръбни конструкции за парницците. Конструкциите са готови заводски изделия, които се сглобяват на място с помощта на скоби, болтове и самонарезни винтове.

–          Монтаж на стоманена конструкция на обслужващата сграда

–          Монтаж на сандвичпанели по фасади и покрив на обслужваща сграда.

–          Инсталационни работи за изпълнение на капково напояване, ел. и ВиК инсталации и отопление.

–          Инсталационни работи по монтаж на фотоволтаични панели и вакуумно – тръбни термични слънчеви колектори

–          Довършителни работи по обслужваща сграда – настилки, стени и обшивки от гипскартон, бояджийски работи, дограми.

 

Машините, които ще се използват повреме на строителството са багер, булдозер, бетоновоз, бетонпомпа, товарни автомобили за доставка на материали.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
  По време на строителството и експлоатацията на обекта няма да се използват природни ресурси.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
  По време на строително-монтажните дейности ще се генерират стандартни строителни отпадъци, които ще се изкарват на депо, указано от Община Мездра. Битовите отпадъци ще бъдат съхранявани в контейнер тип „Бобър” и ще се извозват от сметосъбираща техника на Община Мездра.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират растителни отпадъци, които ще се компостират и ще се влагат за обогатяване на площите за зеленчукопроизводство на територията на имота.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
  Няма отрицателни въздействия върху околната среда
13. Други дейности, свързани с инвестиционното пред ложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
  няма
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
  РИОСВ-Враца, Община Мездра, РЗИ-Враца, ВиК-Враца и др.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

Няма

16. Риск от инциденти:

няма

   
III. Местоположение на инвестиционното предложение
   
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях:
  Най – близко разположената  защитена зона на повече от 10 км е BG0000374 „БЕБРЕШ”, ИП не оказва никакво влияние върху защитената зона поради хълмистия район и отдалеченото си положение.

На около 1км  разположен КИ към, който към момента няма СОЗ. При всички случаи ИП се намира в подножието на КИ на 100м по – малка надморска височина и няма пряко влияние

2. Съществуващите ползватели на земи и приспосо бяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
  Не оказва влияние
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
  Не оказва влияние
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
  Национална екологична мрежа:

ИП не попада в: сервитути на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.,  в санитарно – охранителни зони около източниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводи с високо напрежение, в границите на действащи напоителни полета,обектите на културно-историческо наследство и др., или други случай на определени сервитути, охранителни зони и специални режими на позване

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
  ИП предвижда биологично оглеждане на плодове, зеленчуци и подправки, при което не се използват химически торове, пестициди, фунгициди и други отрови. Очаква се трайно подобрение на почвения състав чрез сеитбооборот, засяване на култури за зелено торене в междуредията на многогодишните насаждения, използване на компост и отвари от коприва, бял равнец, хвощ и др.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
   неприложимо
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
   
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Биологичното земеделие не вреди на хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и няма въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, няма отпадъци, няма рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, няма и генетично модифицирани организми.

За гарантиране  на спазването на всички дейности Версол ЕООД е в процес на сертификация за биологично производство и има сключен договор N 2248/26.05.2014г.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Няма.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,
  кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,
  постоянно и временно, положително и отрицателно).

неприложимо

4. Обхват на въздействието – географски район; за-
  сегнато население; населени места (наименование,
  вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

неприложимо

5. Вероятност на поява на въздействието:

Няма

6. Продължителност, честота и обратимост
  на въздействието.

неприложимо

7. Мерки, които е необходимо да се включат в ин-
  вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,
  намаляване или компенсиране на значителните отрицателни
  въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

неприложимо

8. Трансграничен характер на въздействията.

няма

   

 

дата: ………………………….                                                     подпис: ………………………..

Приложени документи:

Копие от издадено решение № ВР – 8 – ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТАКАВА

  1. Копие от договор с сертифицираща организация и анекс.
  2. Графично разположение на оранжериите и сградата
  1. Актуална/и скица/и на имота/ите, в който/в които ще се реализира инвестиционното предложение, координати на граничните точки на имота/ите, партида/и на имота/ите.
  2. Документ за съдебна регистрация на фирмата.
  3. Документ за собственост  или договор за наем на имота/сградата

 

Заинтерисованите лица могат да получат повече информация на адреса на седалище на фирмата: село Лик, ул. Вежен 1