Проект: „Модернизация на биологично земеделско стопанство „ВЕРСОЛ““

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“

Управляващ орган Министерството на земеделието и храните

ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВЕРСОЛ““

Проектът „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВЕРСОЛ““  е финансиран по Договор 06/04/1/0/02654/16.03.2016 год. За отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът цели да увеличи конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез внедряване на нови и обновяване на наличните материални и нематериални активи и създаване на заетост в с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца.